iSign Plus
                ___
               /  __)
      _/\/\/\_/  /
    _|          /
  _|  (  |   (  |
/__.---'|_|----|_|
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15065
Friday, 07/10/2022

     ___
w c( .  . )o  ( 
 \__( -- )   __)
     / \   (
    / (_)__)
   w  /|
     | \
     m m
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15066
Friday, 07/10/2022

O o
   __\_  o
\\/    o\ .
//\ ____ =
   '  '
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15067
Friday, 07/10/2022

_______$$$$$$ 
______$$_____$$ 
_____$__(.)____$$ 
___$$__________$ 
______$$_____$ 
_____$____$ 
____$____$__$$$__$$______$ 
__$$_____$_____$$__$$__$$$ 
__$______$___________$$__$ 
__$$_______$______$$_____$ 
__$$________$$$$$$______$ 
___$$$________________$ 
_____$$$$__________$$ 
_______$$$$$$$$$$$$
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15068
Friday, 07/10/2022

  |\\  /| 
  \\|_|/ 
  / . . \\ 
 =\\_Y_/= 
  {>o<}
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15069
Friday, 07/10/2022

|\\_/|
 `o.o'
=(__)=
  U
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15070
Friday, 07/10/2022

  o,,,o
  ( ' ; ' )
(, ( ''''') ,)
 (") ' (").
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15071
Friday, 07/10/2022

  _.%%%%%%%%
 /- _%%%%%%%%%
(_ %\\|%%%%%%%%
  %%%$$$$$$$$$%
    S%S%%%*%%S
      # #       ##
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15072
Friday, 07/10/2022

 ___   ___
( @ \\v/ m )
\\__+|+__/
  {_/ \\_}
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15073
Friday, 07/10/2022

  ,-~~-.___.      
 /  | '    \\      
(   )      0       
\\_/-, ,------'      
   ===            //          
   /  \\-'~;  /~~~(O)
  /  __/~| /       |  
=( _____|(__________|
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15074
Friday, 07/10/2022

              \\ \\
               \\ \\
              ___) )
     _____    /    \\
    /   | \\--._)    /
  __|uu | |   \\  \\_ \\
 /      | | __ \\ /_) \\
(_)______|_|(____)(_____)
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15075
Friday, 07/10/2022

. . __. . . . . . . . . . .__
/. . . . \. -" " "- ./. . . .\
\. . . . . .-. . . .-. . . . . ./
.|. . . . .o. . . o. . . . . |
. \. . . .. - ' ' ' - .. . . /
. . .' -\___Y___/- '
. . . . . .`------`
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15076
Friday, 07/10/2022

o--|||---<|
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Âm nhạc

ISP-15077
Friday, 07/10/2022

c====(=#O| )
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Âm nhạc

ISP-15078
Friday, 07/10/2022

{ o }===(:::)
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Âm nhạc

ISP-15079
Friday, 07/10/2022