iSign Plus
TẾT TRUNG THU!!!
\”‘\ /’”/:” * . * “:
 \ _/ / -. .-“
  \.../ui Vẻ
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15106
Wednesday, 16/08/2023

(\ _ /) (\ _ /)
(~.~)  (^_^)
(“) (“) (“) (“)
Chúc mừng ngày Tết Trung thu!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15107
Wednesday, 16/08/2023

    _____
         ỈỈ
        oỎo
     ,, *** . *** ,,
   (((((((((())))))))))
    *, Trung thu ,,*
       ' . .,,. . 
Trung thu vui vẻ nhé
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15108
Wednesday, 16/08/2023

, ! ! ,"..",
/_______\ " . . "
| | []____|-|-|-|-|-|-

  ., ' ._. ' , ' ._. ' ,
  ', TRUNG THU ,'
" ._. ĐOÀN VIÊN ._. "
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15109
Wednesday, 16/08/2023

TRUNG THU 15-08
\'”\ .. .. /“‘/;”* ,” ;
 \..\ . ../../ ui -. .”
 \. \ __/ ./ ‘ ., .’
\'”\ .. ../“‘/;” ,” ;
 \..\ .. /../ e ~ – ..”
 \. \__/ ./ ‘ ., .*’ 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15110
Wednesday, 16/08/2023

 @=-=-=-=-=@
))   Trung   ))
// *  thu   *//
// *  vui  *//
// *  vẻ   *//
// * bình *//
(( * an  * ((
 @=-=-=-=-=@
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15111
Wednesday, 16/08/2023

 /^;*;^;*;^;*;^;*;^;*;/]__
/]Xe Chở Quà [-///]'/";\,__
/_*_*_*_*_*_*/==/=//_/"/
"(@)'(@)"""""(@)"""(@)
Trung thu đến rồi, cả nhà xếp hàng nhận quà nè!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15112
Wednesday, 16/08/2023

 __+__
)__ll___)
)___ll____)
)____ll_____)
,__,_l;;;;l=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ-*’/
\_/__Trung thu vui vẻ__,/
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15113
Wednesday, 16/08/2023

..:!|!:._.:!|!:._.:!|!:..
"::: Chúc - mừng :::"
 ..'"-!|!-""-!|!-"'..
---♥ Tết Trung thu ♥---
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15114
Wednesday, 16/08/2023

 .:*""""*:..:*""""*:. Chúc
""......................"" Mừng
 ""..................."" Tết
   "".............."" Trung
     ""……..."" Thu
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15115
Wednesday, 16/08/2023

 O_/
 _/|
 __)\
`    \ o
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15364
Wednesday, 16/08/2023

  O      O
< | \   - / >
  /~>o / ~<
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15365
Wednesday, 16/08/2023

 O      O
< ^ \   / ^ >
  \ \   / /
  / o\  \ \
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15366
Wednesday, 16/08/2023

              ___
 o__     o__  |  |\
/|        /\  |  |X\
/ > o      <\  |  |XX\
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15367
Wednesday, 16/08/2023

..oooo0…………
..(…..)….0oooo.
…\…(……(…..)…
...\._)…..)…/….
………… (_./….
Vững bước, tự tin.
WORLD CUP 2022!!!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15368
Wednesday, 16/08/2023