iSign Plus
.__[-]__
.. (*>*)
. (.. : .. )
.( .. : . . )
Merry Christmas 2022
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16290
Monday, 04/12/2023

...(\__/) Merry X'mas
..(=’o’=) love you
..(")__(") so much
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16292
Monday, 04/12/2023

 />---<\ Giáng Sinh
( =~_~= ) vui
("')_("') vẻ!
/>---<\ hạnh
( =z_z= ) phúc
("')_("') nhé!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16294
Monday, 04/12/2023

 . .+''"+.+''"+. .
+.Merry X'mas.+
.   '+........+'
. . .  "+,+"
. . . . /
. . . . | ()""()
. . . .("( 'o' )
. . . ..,-)___)l'--.
. . .-"=(o)===(o)='
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16296
Monday, 04/12/2023

.+**+__+**+__+**+.
+.___+__.+.__+___.+
     *+.Love.+*
      *+* *+*
-:- Merry Christmas -:-
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16298
Monday, 04/12/2023

  .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
::_ Merry Christmas _::
  __"'-!|!-""-!|!-'"__
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16300
Monday, 04/12/2023

(>^^^<) (>~~<)
( = ^.^ ) ( ^.^ = )
(''').+""-.,.-""+.(,,,)
  *, ..Love.. ,*
    *- .,. -*
    I__s2__U
Giáng sinh ấm áp, an lành!!!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16302
Monday, 04/12/2023

……………….{  }
……………...{^ ^,
………………(    `---;
___        `; ;~~~
.../(_______) ;…...
..(           (…...
.|:------------( )…….
._/ /        \ \......
Merry Christmas
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16304
Monday, 04/12/2023

     *   
    / \  
  */...\*
  */ * \*
  */ ♥ \*
  ~~~[]~~~
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Merry Christmas
*-*-*-*-*-*-*-*-*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16306
Monday, 04/12/2023

____*noel*noel*________*noel*noel*
*noel*_______________________*noel*
*noel*________*Merry*_______*noel*
__*noel*_____*Christmas* ____*noel*
____*noel*______________*noel*
_______*noel*________*noel*
___________*noel**noel*
_____________*noel*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16308
Monday, 04/12/2023

(          )..................
` --(_  _)--'………………….
   Y - Y……………………...
  /@@\.....................
 /      \....................
.`----'.    \            ,
     |     `.________/)
Merry Christmas
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16310
Monday, 04/12/2023

.............../.. \.........
...........o/.~*~\.......
........../~*~~.~~\o...
........./o~*~.~~~~\.....
....../~.~~~~*~~.~*~\..
...../~~~~.~~~~*~~.~~\..
.../__*_______.______\
...............|  |............
...........\======/..........
.............\____/............
   Merry Christmas
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16312
Monday, 04/12/2023

.:*~*:._.:*~*:.
    . * .
    . /.\ .
   . /'..'\ .
  . /.''.''.'.\ .
 . /'.'.'.'.'.'.'.\ .
 . ^^^[_]^^^ .
.:*~ *:._.:* ~*:...
 Merry Christmas♥♥
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16314
Monday, 04/12/2023

     //\\
    ///\\\
   ////\\\\
  /////\\\\\
 //////\\\\\\
///////\\\\\\\
    |||||| 
Christmas tree!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16316
Monday, 04/12/2023

*@*@*@*@*
  *@*@*@*
   *@*@*
     *@*
 \\\\\\\///////
Merry Christmas 2022!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16318
Monday, 04/12/2023