iSign Plus
-------****-----------****------
------{             }-----
--------=  ^     ^  =------
--o0o--(    ~    )--o0o-
-o@o---=       =--o@o-
-------------SMILE------------
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15055
Friday, 07/10/2022

. . _. . . . ._
. .(o)----(o)
. /.______.\
. \_______/
. ./. . . . . . \..
( .. . . . . . . ., )
 \_ \_\\//_/ _/
 ~~. ~~. ~~
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15056
Friday, 07/10/2022

. . . . .,. . . . . . . .,
. ./ (_,. . . . .,_) \
. .\ _ /. . . . . .\_ /
. . / /. . . . . . . .\ \
. . \ \. (@)(@). / /
. . . \ '="=="=' /
===/. . . . . . . . \===
"===\. . . . . . . ./==="
",==='―――'===, "
". . . . . . .. . . . . ."
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15057
Friday, 07/10/2022

\|/ ( _ ) _ ( _ ) \|/
 @~ ( o . o ) ~@
. /____( * )____\
. . . . . / `U' \
. . . . (. . ... . .)
. . . . .`>----<'
 . . . . ._\. ./_
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15058
Friday, 07/10/2022

 /\*/\
 ( o_o )___)
 ,(u  u    ,),
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15059
Friday, 07/10/2022

 __  __
( o ) ( o )------.
 \ . . / (     )
 m\ /m----m'`----.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15060
Friday, 07/10/2022

     __      __
    /  <`      '>  \
   (  /  @  @  \  )
   \(_ _ _\_/_ _ _)/
(\   `-/         \-'   /)
 "===\          /==="
   .==')_______(`==.  
     .='       `=.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15061
Friday, 07/10/2022

       __
_____( o)>
\  <__.  )
 `---------' 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15062
Friday, 07/10/2022

,---.       ,---.
\  /--~~~--\  /
 ) '   a  a   `(
(   ,----------.  )
 `(__o__o__) '
    )  `--'  ( 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15063
Friday, 07/10/2022

..
(_\|/_)
(_/|\_)
  |
  |
  |
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15064
Friday, 07/10/2022

                ___
               /  __)
      _/\/\/\_/  /
    _|          /
  _|  (  |   (  |
/__.---'|_|----|_|
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15065
Friday, 07/10/2022

     ___
w c( .  . )o  ( 
 \__( -- )   __)
     / \   (
    / (_)__)
   w  /|
     | \
     m m
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15066
Friday, 07/10/2022

O o
   __\_  o
\\/    o\ .
//\ ____ =
   '  '
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15067
Friday, 07/10/2022

_______$$$$$$ 
______$$_____$$ 
_____$__(.)____$$ 
___$$__________$ 
______$$_____$ 
_____$____$ 
____$____$__$$$__$$______$ 
__$$_____$_____$$__$$__$$$ 
__$______$___________$$__$ 
__$$_______$______$$_____$ 
__$$________$$$$$$______$ 
___$$$________________$ 
_____$$$$__________$$ 
_______$$$$$$$$$$$$
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15068
Friday, 07/10/2022

  |\\  /| 
  \\|_|/ 
  / . . \\ 
 =\\_Y_/= 
  {>o<}
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15069
Friday, 07/10/2022